Zentrale

Tel.: 04321 8701-0

Otto Markert & Sohn GmbH

Oderstraße 51
24539 Neumünster • Germany

Alfons Markert + Co. GmbH

Gadelander Str. 135
24539 Neumünster • Germany

E-Mail: info(at)markert.de

Beständigkeitsliste

Suche

Schlauchtyp   S/D/LTW/80 L 40HW 45HW/LTW/48HW 44HW C/CA/G/GA 50HW/ SIL300PTFE/ SIL350PTFE SST PGE  
Schlauchseele CAS-Nr. (a) Konzen- tration (1) zulässige Betriebs- temperatur NBR NBR 3 EPDM UPE FEP PTFE Composite Composite PGE (PP / St-PP) Messing Cu-Zn (b) Edelstahl St-St (c) Stahl C-St (d)
Medium   PTFE/VA ECTFE/VA  
Acetaldehyd 75-07-0 18 °C C C A A A A A A A A A B
Acetamid 60-35-5 C C A A A A A - A - A -
Acetessigsäureethylester 141-97-9 C C B A A A A - - - A -
Acetessigsäuremethylester 105-45-3 C C B A A A A - - - A -
Aceton 67-64-1 C C A A A A A A A A A A
Acetonitril 75-05-8 C C B A A A A A B - A -
Acetophenon 98-86-2 C C A A A A A A A - A -
Acetylaceton 123-54-6 C C A A A A A A - - A A
Acetylchlorid 75-36-5 C C H A A A A - - - A B
Acetylentetrachlorid siehe Tetrachlorethan - - - - - - - - - - - - -
Acrolein 107-02-8 C C A - A A A A - A A A
Acrylnitril 107-13-1 C C H A A A A A B A A A
Acrylsäure 79-10-7 50 °C C C A H A A A A A - A A
Acrylsäureethylester siehe Ethylacrylat - - - - - - - - - - - - -
Acrylsäuremethylester 96-33-3 C C H A A A A A - - A -
Adipinsäure 124-04-9 A A A A A A A A B A A A
Adipinsäurediethylester 141-28-6 C C A A A A A - - - A -
Alaun, wässrig - A A A A A A A A A C A B
Alkylbenzol - H H C A A A A - B - A -
Allylalkohol 107-18-6 A A A A A A A A A - A -
Alphamethylstyrol siehe a-Methylstyrol - - - - - - - - - - - - -
Aluminiumacetat, wässrig 139-12-8 A A A A A A A - - - A -
Aluminiumbromid, wässrig 7727-15-3 A A A A A A A - - - A -
Aluminiumchlorat, wässrig 15477-33-5 A A A A A A A - A - A -
Aluminiumchlorid, wässrig 7784-13-6 A A A A A A A A A C A C
Aluminiumnitrat, wässrig 13473-90-0 A A A A A A A A A B A -
Aluminiumoxid, wässrig 1344-28-1 A A A A A A A - - A A A
Aluminiumphosphat, wässrig 7784-30-7 A A A A A A A - A - A -
Aluminiumsulfat, wässrig 10043-01-3 A A A A A A A - - C A C
Aluminiumsulfid 1302-81-4 A A A A A A A - - - A -
Ameisensäure 64-18-6 10 % 60 °C C C A A A A B - A C B C
Ameisensäure 64-18-6 100 % 60 °C C C A A A A B A A C B C
Amine, aromatisch - C C C A A A A - - - A A
1-Aminopropanol-2 78-96-6 B B A A A A A - - - A -
Ammoniak, flüssig 7664-41-7 H H H A A A A - A C A B
Ammoniak, gasförmig 7664-41-7 H H H A A A A - A C A B
Ammoniakwasser siehe Ammononiumhydroxid - - - - - - - - - - - - -
Ammoniumacetat, wässrig 631-61-8 A A A A A A A - A - A -
Ammoniumbromid, wässrig 12124-97-9 A A A A A A A - - - A -
Ammoniumchlorid, wässrig 12125-02-9 A A A A A A B B A C B C
Ammoniumdiphosphat, wässrig 13765-35-0 A A A A A A A - - - A -
Ammoniumhydroxidlösung 1336-21-6 A A A A A A A - A C A B
Ammoniumnitrat, wässrig 6484-52-2 A A A A A A A - A - A B
Ammoniumpersulfat, wässrig 7727-54-0 A A A A A A A - A C A B
Ammoniumphosphat, wässrig 10361-65-6 A A A A A A A - A - A -
Ammoniumsulfat, wässrig 7783-20-2 A A A A A A A - A - A -
Ammoniumsulfid, wässrig 12135-76-1 A A A A A A - - A - - -
Amylacetat 628-63-7 C C A A A A A A B A A A
Amylalkohol 71-41-0 A A A A A A A A A A A B
tert.-Amylalkohol - siehe 2-Methylbutanol-2 - - - - - - - - - - - - -
tert.-Amylchlorid 594-36-5 C C C A A A A A C - A B
Anilin 62-53-3 60 °C C C A A A A A A B C A B
Anilinchlorhydrat 142-04-1 C C A A A A A - - - A -
Anol siehe Cyclohexanol - - - - - - - - - - - - -
Anon siehe Cyclohexanon - - - - - - - - - - - - -
Apfelsäure, wässrig 6915-15-7 A A A A A A A A - - A -
Arcton 12 siehe Dichlordifluormethan - - - - - - - - - - - - -
Arcton 22 siehe Chlordifluormethan - - - - - - - - - - - - -
Bariumchlorid, wässrig 10361-37-2 A A A A A A B - A B B B
Benzalchloride siehe Benzylidenchlorid - - - - - - - - - - - - -
Benzaldehyd 100-52-7 C C H A A A A A - A A A
Benzin - A A C A A A A A A A A A
Benzin-Benzol-Ethanol-Gemisch - 5:3:2 H H C A A A A - - A A A
Benzin-Benzol-Gemisch - 1:1 A B C A A A A - - A A A
Benzoesäure, wässrig 65-85-0 A A A A A A A A B A A B
Benzoesäureethylester 93-89-0 C C A A A A A - - A A A
Benzoesäuremethylester 93-58-3 C C A A A A A - - - A -
Benzol 71-43-2 50 °C C C C A A A A A B A A A
Benzylalkohol 100-51-6 C C A A A A A A A A A -
Benzylchlorid 100-44-7 C C H A A A B A A - B -
Benzylidenchlorid 98-87-3 C C C A A A B - - A B A
Bisulfitlauge siehe Natriumpyrosulfitlösung - - - - - - - - - - - - -
Blausäure 74-90-8 B B A A A A A A - C A C
Bleiacetat, wässrig 301-04-2 A A A A A A A - A - A -
Bleiarsenat, wässrig 3687-31-8 A A A A A A A - - - A -
Bleichlösung siehe Natriumhypochloritlösung - - - - - - - - - - - - -
Borax, wässrig 1303-96-4 A A A A A A A A A A A A
Borsäure, wässrig 10043-35-3 A A A A A A A - A A A A
Brindisäure - C C A A A A A - - - A -
Brom 7726-95-6 C C C C A A C C C A C C
Brombenzol 108-86-1 C C C C A A A - - - A B
Bromwasserstoffsäure 10035-10-6 C C A C A A C - C C C C
Bunker-C-Öle siehe Heizöl S - - - - - - - - - - - - -
1,3-Butandiol, wässrig 107-88-0 A A A A A A A - A - A -
1,4-Butandiol 110-63-4 A A A A A A A A A - A -
Butanol 71-36-3 A A A A A A A - A A A A
2-Butanon siehe Ethylmethylketon - - - - - - - - - - - - -
2-Butin-1,4 diol 110-65-6 A A A A A A A - - - A -
Buttersäure 107-92-6 C C A A A A A A B B A C
Buttersäureethylester siehe Ethylbutyrat - - - - - - - - - - - - -
Butylacetat 123-86-4 C C A A A A A - - A A A
Butylacrylat 141-32-2 C C H A A A A - - - A -
Butylalkohol siehe Butanol - - - - - - - - - - - - -
Butylamin 109-73-9 C C B A A A A - - - A -
Butylbenzoat 136-60-7 C C A A A A A - - - A -
n-Butylchlorid siehe 1-Chlorbutan - - - - - A - - - - - - -
Butyldiglykolacetat 124-17-4 C C A A A A A - A - A -
Butylenglykol-1,4 siehe 1,4-Butandiol - - - - - - - - - - - - -
Butylether 142-96-1 C C C A A A A A - A A A
Butylglykol siehe Ethylenglykolmonobutylether - - - - - - - - - - - - -
Butylglykolacetat 112-07-2 C C A A A A A - A - A -
n-Butyloleat 142-77-8 C C A A A A A - - - A -
n-Butyraldehyd 123-72-8 C C A A A A A A - A A A
Calciumacetat, wässrig 543-90-8 A A A A A A A - - - A -
Calciumbisulfat, wässrig 23276-62-2 A A A A A A A - - - A C
Calciumchlorid, wässrig 10043-52-4 A A A A A A B B A C B B
Calciumhydroxid siehe Kalkwasser - - - - - - - - - - - - -
Calciumhypochlorit, wässrig 7778-54-3 C C A A A A B B A C B B
Calciumnitrat, wässrig 10124-37-5 A A A A A A A - - - A -
Calciumphosphat 7758-87-4 50 % A A A A A A A - A C A B
Calciumsalze, wässrig - A A A A A A A A - - A -
Calciumsulfat, wässrig 7778-18-9 A A A A A A A - A - A -
n-Capronsäure 142-62-1 A A A C A A A - - - A -
Carbondisulfid siehe Schwefelkohlenstoff - - - - - - - - - - - - -
Chlor, gasförmig, feucht 7782-50-5 C C H C A A B - C C B C
Chlor, gasförmig, trocken 7782-50-5 H H H C A A A - C A A A
Chlorbenzol 108-90-7 20 °C C C C A A A A A A - A A
Chlorbleichlauge siehe Natriumhypochloritlösung - - - - - - - - - - - - -
1-Chlorbutan 109-69-3 B B C A A A A A - - A -
Chlordifluormethan 75-45-6 H H H H A A A - B A A A
Chloressigsäure 79-11-8 C C H A A A B C B C B C
Chlorethan siehe Ethylchlorid - - - - - - - - - - - - -
Chloroform 67-66-3 C C C A A A A A B A A A
Chlorothene siehe 1,1,1-Trichlorethan - - - - - - - - - - - - -
Chlorsulfonsäure 7790-94-5 C C H C A A B C - C B B
Chlorwasser 7782-50-5 0,5 % C C A A A A B C C C B C
Chlorwasserstoff, wasserfrei 7647-01-0 C C A A A A A - - C A A
Chromsalze, wässrig - A A A A A A A - - - A -
Chromsäure, Lösung 7738-94-5 25 % C C B A A A A A C C A B
Citronensäure, wässrig 77-92-9 TR A A A A A A A A A B A A
Cobaltsalze, wässrig - A A A A A A A - - - A -
Coloradol (Reinigungs und Entfettungsmittel) - C C C A A A A - - B A -
Crotonaldehyd 123-73-9 C C A A A A A A - A A A
Cyclohexan 110-82-7 A A C A A A A A C - A -
Cyclohexanol 108-93-0 A A A A A A A A A - A -
Cyclohexanon 108-94-1 C C H A A A A A B A A A
Cyclohexen 110-82-7 A A C A A A A - - - A -
Cyclohexylamin 108-91-8 C C H A A A A A - - A A
Decahydronaphthalin siehe Dekalin - - - - - - - - - - - - -
cis.-/ trans.-Dekalin 91-17-8 A A C A A A A A - - A -
Diacetonalkohol 123-42-2 C C A A A A - A A - - -
Dibenzylether 103-50-4 C C B A A A A - - - A -
Dibutylether siehe Butylether - - - - - - - - - - - - -
Dibutylketon 502-56-7 C C A A A A A - A - A -
Dibutylphthalat 84-74-2 C C A A A A A A B - A -
Dibutylsebacat 109-43-3 C C A A A A A A - - A -
Dichlorbenzol 95-50-1 C C C A A A A A A A A A
Dichlordifluormethan 75-71-8 H H H H A A A - A A A A
Dichloressigsäure 79-43-6 C C A A A A A C - - A -
Dichloressigsäuremethylester 116-54-1 C C A A A A A - - - A -
1,2-Dichlorethan 107-06-2 C C C A A A A A - - A B
Dichlorethylen 25323-30-2 C C C C A A A A - - A -
Dichlormethan 75-09-2 20 °C C C C A A A A A C B A -
Dieselkraftstoff - A A C A A A A A A A A A
Diethylamin 109-89-7 C C H A A A A A A - A -
Diethylenglykol 111-46-6 A A A A A A A A - A A A
Diethylenglykoldimethylether 111-96-6 C C C A A A A - - A A A
Diethylenglykolmonoethylether 111-90-0 C C C A A A A A A A A A
Diethylethanolamin 111-42-2 A A A H A A A - - - A A
Diethylether siehe Ethylether - - - - - - - - - - - - -
Diethylketon 96-22-0 C C A A A A A A B - A -
Diethylmalonat 105-53-3 C C A A A A A - - - A -
Dihexylphthalat 84-75-3 C C A A A A A - - - A -
Diisobutylen (Isomerengemisch) 25167-70-8 H H C A A A A A - A A A
Dimethylamin 124-40-3 C C H A A A A A A - A -
Dimethylanilin - C C B A A A A - B - A -
Dimethylether 115-10-6 H H C A A A A A A - A -
N,N-Dimethylformamid 68-12-2 C C A A A A A A C - A -
N,N-Dimethylformamid 68-12-2 60 °C C C H C A A A - C - A -
2,5 Dimethylfuran 625-86-5 C C A A A A A - - - A -
Dimethylsulfoxid 67-68-5 C C A H A A A - - - A -
Dinonylphthalat 84-76-4 C C A A A A A - - A A A
Dioctylmaleat 2915-53-9 C C A A A A A - - A A A
Dioctylphthalat 117-84-0 C C A A A A A A A A A A
Dioctylsebacat 2432-87-3 C C A A A A A A - A A A
Dioxan - 60 °C C C A A A A A A C - A -
Diphenyl 92-52-4 20 °C C C B C A A A - - - A -
Diphenylether 101-84-8 60 °C C C C C A A A A - - A -
Edelmetallchloridlösungen - A A A A A A - - - - - -
Eisen(II)-chlorid 7758-94-3 A A A A A A B - A C B C
Eisen(II)-nitrat 14013-86-6 A A A A A A A - A C A C
Eisen(II)-sulfat 7720-78-7 A A A A A A A - - C A C
Eisen(III)-chlorid 7705-08-0 A A A A A A C - A C C C
Eisen(III)-nitrat 7782-61-8 A A A A A A A - A C A C
Eisen(III)-sulfat 10028-22-5 A A A A A A A - - C A C
Epichlorhydrin 106-89-8 C C A A A A A A A - A -
Essigester siehe Ethylacetat - - - - - - - - - - - - -
Essigsäure 64-19-7 10 % H H A A A A A A A C A B
Essigsäure 64-19-7 60 % H H A A A A A A A C A B
Essigsäure 64-19-7 100 % C C A A A A A A B C A B
Essigsäure-2-methoxyethylester 110-49-6 C C A A A A A - - - A A
Essigsäureanhydrid 108-24-7 C C A A A A A A - - A A
Essigsäurebutylester siehe Butylacetat - - - - - - - - - - - - -
Essigsäureethylester siehe Ethylacetat - - - - - - - - - - - - -
Essigsäuremethylester siehe Methylacetat - - - - - - - - - - - - -
Essigsäurepropylester 109-60-4 C C A A A A A A - A A A
Essigsäurevinylester siehe Vinylacetat - - - - - - - - - - - - -
Ethanol 64-17-5 A A A A A A A A A A A A
Ethanolamin 141-43-5 H H A A A A A A A A A A
Ethylacetat 141-78-6 C C A A A A A A B - A -
Ethylacrylat 140-88-5 C C H A A A A A - B A B
Ethylalkohol siehe Ethanol - - - - - - - - - - - - -
Ethylbenzol 100-41-4 18 °C C C C A A A A A B - A -
2-Ethylbutanol 97-95-0 A A A A A A A A - A A A
Ethylbutyrat 105-54-4 C C A A A A A - - - A -
Ethylchloracetat 105-39-5 C C A A A A A - - - A -
Ethylchlorid 75-00-3 18 °C C C C A A A A A - - A A
Ethyldiglykol siehe Diethylenglykolmonoethylether - - - - - - - - - - - - -
Ethylenchlorid siehe 1,2-Dichlorethan - - - - - - - - - - - - -
Ethylendiamin 107-15-3 H H A A A A A A - - A -
Ethylenglykol 107-21-1 50 °C A A A A A A A A A A A A
Ethylenglykolmonobutylether 111-76-2 A A A C A A A A - A A A
Ethylenglykolmonoethylether 110-80-5 50 °C A A A A A A A - - - A -
Ethylenglykolmonoethyletheracetat 111-15-9 C C A A A A A A - - A -
Ethylenoxid 75-21-8 20 °C C C A A A A A A - - A -
Ethylether 60-29-7 C C C A A A A A - A A A
Ethylglykol siehe Ethylenglykolmonoethylether - - - - - - - - - - - - -
Ethylglykolacetat siehe Ethylenglykolmonoethyletheracetat - - - - - - - - - - - - -
Ethylhexanol 104-76-7 A A A A A A A - A A A A
Ethylmercaptan 75-08-1 C C H A A A A - - - A -
Ethylmethylketon 78-93-3 C C A A A A A A B A A A
Ethyloxalat 95-92-1 C C A A A A A - - - A -
Fettsäure - A A A B A A A A A C A B
Fluor, trocken 7782-41-4 H H H C A A A - B - A -
Fluorkieselsäure 16961-83-4 C C A A A A A A A C A C
Fluorwasserstoff, wasserfrei 32057-09-3 20 °C C C A A A A A - B C A C
Flusssäure 7664-39-3 10 % C C A A A A B - - C B C
Flusssäure 7664-39-3 75 % C C A A A A C - - C C B
Formaldehyd, wässrig 50-00-0 40 % B B A A A A A A A B A -
Freon 12 siehe Dichlordifluormethan - - - - - - - - - - - - -
Freon 22 siehe Chlordifluormethan' - - - - - - - - - - - - -
Frigen 12 siehe Dichlordifluormethan - - - - - - - - - - - - -
Frigen 22 siehe Chlordifluormethan - - - - - - - - - - - - -
Furfural 98-01-1 C C A A A A A A C A A A
Furfurol siehe Furfural - - - - - - - - - - - -
Furfurylalkohol 98-00-0 50 °C H H H B A A A A - B A A
Gelatine, wässrig 9000-70-8 A A A A A A A A A A A A
Genantin® (Gefrierschutzmittel) - A A A A A A A A - A A A
Gerbsäure 1401-55-4 60 °C C C A A A A A A A A A A
Glucose, wässrig - A A A A A A A A A A A A
Glykol siehe Ethylenglykol - - - - - - - - - - - - -
Glykolsäure, wässrig 79-14-1 40 % C C A A A A A A A - A B
Glykolsäurebutylester 7397-62-8 C C A A A A A - - - A -
Glysantin® (Gefrierschutzmittel) - A A A A A A A - - A A A
Glyzerin 56-81-5 A A A A A A A A A A A A
Harnstoff 57-13-6 A A A A A A A A A A A A
Heizöl S - 80 °C A A C C A A A - A A A A
Heizöle - A A C A A A A A A A A A
Heptan 142-82-5 A A C A A A A A B - A -
n-Heptan 142-82-5 A A C A A A A - - - A -
Hexadecansäure siehe Palmitinsäure - - - - - - - - - - - - -
n-Hexan 110-54-3 A A C A A A A A - - A -
Hexan siehe n-Hexan - - - - - - - - - - - - -
Hexanole 111-27-3 A A A A A A A A - A A A
Hexylalkohol siehe Hexanole - - - - - - - - - - - - -
Hexylamin 111-26-2 C C C A A A A A - - A -
Hydrazin 302-01-2 C C A A A A A - - - A A
Hydrazinhydrat 7803-57-8 H H A A A A A A - - A -
Hydrazinhydrat, wässrig 7803-57-8 H H A A A A A - A - A -
Hydrochinon, wässrig 123-31-9 C C A A A A A - A - A -
Isobutanol 78-83-1 70 °C A A A A A A A A A A A A
Isobutylacetat 110-19-0 20 °C C C A A A A A A C - A -
Isobutylalkohol siehe Isobutanol - - - - - - - - - - - - -
Isobutylamin siehe Butylamin - - - - - - - - - - - - -
Isodecylalkohol 25339-17-7 A A H A A A A A - A A A
Isohexadecylalkohol 26311-34-9 A A H A A A A - - A A A
Isononylalkohol 27458-94-2 A A H A A A A - - A A A
Isooctadecylalkohol 27458-93-1 A A H A A A A - - A A A
Isooctan 540-84-1 A A C A A A A A A - A -
Isooctanol siehe Ethylhexanol - - - - - - - - - - - - -
Isophoron 78-59-1 20 °C C C A A A A A A A - A -
Isopropanol 67-63-0 A A A A A A A A A A A A
Isopropenylbenzol siehe Methylstyrol-alpha - - - - - - - - - - - - -
Isopropylalkohol siehe Isopropanol - - - - - - - - - - - - -
Isopropylether 108-20-3 20 °C H H C A A A A C A A A A
Isotridecanol 27458-92-0 A A H A A A A - - A A A
Isotridecylalkohol siehe Isotridecanol - - - - - - - - - - - - -
Kalilauge 1310-58-3 H B A A A A B A A - B -
Kaliumacetat, wässrig 127-08-2 A A A A A A A - A A A A
Kaliumaluminiumsulfat siehe Alaun - - - - - - - - - - - - -
Kaliumbromat 7758-01-2 10 % A A A A A A A - A - A -
Kaliumbromid, wässrig 7758-02-3 A A A A A A A - A - A -
Kaliumcarbonat, wässrig 584-08-7 A A A A A A A - A C A B
Kaliumchlorat, wässrig 3811-04-9 A A A A A A A - A - A B
Kaliumchlorid, wässrig 7447-40-7 A A A A A A B - A B B B
Kaliumchromsulfat, wässrig 10279-63-7 A A A A A A A - - C A C
Kaliumcyanid, wässrig 151-50-8 A A A A A A A - - C A B
Kaliumdichromat, wässrig 7778-50-9 A A A A A A A - A B A B
Kaliumhydrogensulfat, wässrig 7646-93-7 A A A A A A A - - - A -
Kaliumhydroxidlösung siehe Kalilauge - - - - - - - - - - - - -
Kaliumjodid, wässrig 7681-11-0 A A A A A A B - A C B B
Kaliumnitrat, wässrig 7757-79-1 A A A A A A A - A - A -
Kaliumperchlorat, wässrig 7778-74-7 A A A A A A B - A - B -
Kaliumpermanganat, wässrig 7722-64-7 10 % C C A A A A A - A C A A
Kaliumperoxodisulfat, wässrig 7727-21-1 A A A A A A A - - - A -
Kaliumsulfat, wässrig 7778-80-5 A A A A A A A - A - A -
Kalkwasser 1305-62-0 A A A A A A A - A - A -
Kohlendioxid, gasförmig 124-38-9 A A A A A A A - A A A A
Kohlensäuregas siehe Kohlendioxid - - - - - - - - - - - - -
i-Kresol 1319-77-3 60 °C C C H C A A A A C C A A
Kresylsäure siehe i-Kresol - - - - - - - - - - - - -
Kupfer(II)-chlorid, wässrig 7447-39-4 A A A A A A B C A C B B
Kupfer(II)-sulfat 7758-98-7 A A A A A A A A A C A C
Kupferacetat, wässrig 142-71-2 A A A A A A A - A C A C
Kupfercyanid, wässrig 544-92-3 A A A A A A A - - C A C
Leichtbenzin - A A C A A A A - - A A A
Leinöl - TR A A A A A A A - A A A A
Lösungsbenzin - A A C A A A A - - A A A
Magnesiumchlorid, wässrig 7786-30-3 A A A A A A B - A C B B
Magnesiumlauge - A A A A A A A - - C A A
Magnesiumsulfat, wässrig 7487-88-9 A A A A A A A A A C A A
Maleinsäure, wässrig 110-16-7 A A A A A A A A A - A -
Maleinsäureanhydrid 108-31-6 A A A A A A A - - - A -
Maleinsäurediethylester 105-53-3 C C A A A A A - - C A B
Malonsäuredimethylester 108-59-8 C C A A A A A - - - A -
Meerwasser - A A A A A A B A A B B B
Methanol 67-56-1 A A A A A A A A A A A A
Methanol-Kühlsole siehe Wasser-Methanol-Gemisch - - - - - - - - - - - - -
3-Methoxipropanol 1589-49-7 A A A A A A A - - A A A
2-Methylbutanol-2 75-85-4 A A A A A A A - - A A A
Methylacetat 79-20-9 C C A A A A A A B A A A
Methylacrylat siehe Acrylsäuremethylester - - - - - - - - - - - - -
Methylalkohol siehe Methanol - - - - - - - - - - - - -
Methylamin 74-89-5 30 % 20 °C C C B A A A A A A - A -
Methylchloracetat 96-34-4 C C A A A A A - - - A -
Methylchlorid, trocken, gasförmig 74-87-3 C C C A A A A A C A A A
Methylcyanid siehe Acetonitril - - - - - - - - - - - - -
Methyldichloracetat siehe Dichloressigsäuremethylester - - - - - - - - - - - - -
Methylenchlorid siehe Dichlormethan - - - - - - - - - - - - -
Methylethylketon siehe Ethylmethylketon - - - - - - - - - - - - -
Methylglycolacetat siehe Essigsäure-2-methoxyethylester - - - - - - - - - - - - -
Methylglykol 109-86-4 50 °C A A A A A A A - A - A -
Methylisobutylketon 108-10-1 C C A A A A A A A - A -
Methylmethacrylat 80-62-6 C C A A A A A A C - A -
a-Methylstyrol 98-83-9 C C C A A A A A - - A -
Monochloressigsäureethylester siehe Ethylchloracetat - - - - - - - - - - - - -
Monochloressigsäuremethylester siehe Methylchloracetat - - - - - - - - - - - - -
Monochlorethylen siehe Vinylchlorid - - - - - - - - - - - - -
Monochlormethan siehe Methylchlorid - - - - - - - - - - - - -
Monochlorbenzol siehe Chlorbenzol - - - - - - - - - - - - -
Monoisopropanolamin siehe 1-Aminopropanol-2 - - - - - - - - - - - - -
Monostyrol siehe Styrol, monomer - - - - - - - - - - - - -
Naphta - A A C A A A A A A A A A
Naphtalin 91-20-3 90 °C C C C C A A A A B - A -
Natriumacetat, wässrig 127-09-3 A A A A A A A - A - A A
Natriumaluminat, wässrig 1302-42-7 A A A A A A A - - - A -
Natriumhastaulfit siehe Natriumpyrosulfit - - - - - - - - - - - - -
Natriumcarbonat, wässrig 497-19-8 A A A A A A A - A B A A
Natriumchlorat, wässrig 7775-09-9 B B A A A A A - A - A -
Natriumchloridlösung 7647-14-5 A A A A A A B - B B B B
Natriumchlorit, wässrig 7758-19-2 C C A A A A A - - - A -
Natriumcyanidlösung 143-33-9 30 % A A A A A A A - - - A -
Natriumhydrogensulfid 16721-80-5 A A A A A A A - - - A -
Natriumhydroxidlösung 1310-73-2 20 % B A A A A A A A A B A B
Natriumhypochloritlösung 7681-52-9 13 % C C A A A A B B B B B B
Natriummetaphosphat, wässrig 50813-16-6 A A A A A A A - A - A -
Natriumnitrat, wässrig 7631-99-4 A A A A A A A - A - A -
Natriumperborat, wässrig 11138-47-9 A A A A A A A - A - A A
Natriumphosphat-Polyphosphat-Gemisch, wässrig - A A A A A A A - A B A A
Natriumpyrosulfitlösung 7681-57-4 A A A A A A A - - C A A
Natriumsilikat, wässrig 1344-09-8 A A A A A A A - A A A A
Natriumsulfat 7757-82-6 A A A A A A A - A B A A
Natriumsulfhydrat siehe Natriumhydrogensulfid - - - - - - - - - - - - -
Natriumsulfid, wässrig 1313-84-4 A A A A A A A - A A A A
Natriumthiosulfat, wässrig 7772-98-7 A A A A A A A A A B A A
Natronlauge siehe Natriumhydroxidlösung - - - - - - - - - - - - -
Nickelsulfat, wässrig 7786-81-4 A A A A A A A - A C A B
Nitrobenzol 98-95-3 40 °C C C C A A A A A B - A -
n-Nitropopan 108-03-2 20 °C C C A A A A A A - - A -
Nitrose Gase - C C A A A A A - - - A -
c-Nitrotoluol 88-72-2 20 °C C C C A A A A A - - A -
1-Nonanol 143-08-8 A A H A A A A A A - A -
4-Nonylphenol 25154-52-3 C C C A A A A A - A A A
Nonylalkohol siehe Nonanol(1) - - - - - - - - - - - - -
Octadecansäure 57-11-4 A A A A A A A - - B A B
Octan 111-65-9 A A C A A A A A - A A A
1-Octanol 111-87-5 A A A A A A A A - A A A
Octylalkohol siehe 1-Octanol - - - - - - - - - - - - -
Oleum 8014-95-7 C C C C A A B C C - B -
Ölsäure, gesättigt 112-80-1 A A A A A A A A B C A B
Oxalsäure, wässrig 144-62-7 50 °C B B A A A A A A A C A C
Oxalsäurediethylester siehe Ethyloxalat - - - - - - - - - - - - -
Ozon, gasförmig 10028-15-6 C C A A A A A - C A A A
Palmitinsäure 57-10-3 A A A A A A A - A C A B
Paraffin - A A B A A A A - A A A A
Paraffinemulsionen - A A B A A A A - - A A A
Paraffinöle 8012-95-1 A A B A A A A - B A A A
Pentan 109-66-0 A A C A A A A A C - A -
n-Penten 109-67-1 A A C A A A A A - A A A
Perchlorethylen 127-18-4 20 °C C C C A A A A A C B A A
Petrolether 8032-32-4 A A C A A A A - A - A -
Petroleum 8002-05-9 A A C A A A A A B A A A
Phenol 108-95-2 60 °C C C A A A A A A A A A B
Phenylethylether 103-73-1 C C C A A A A - - A A A
Phenylhydrazin 100-63-0 C C B A A A A A - - A -
Phosphoroxidchlorid 10025-87-3 50 °C C C B A A A A C - - A -
Phosphorsäure, alle Konzentrationen 7664-38-2 60 °C B B A A A A B A A C B C
Phosphorsäureester - C C A A A A A - - - A -
Phosphorsäuretributylester siehe Tributylphosphat - - - - - - - - - - - - -
Phosphortrichlorid 7719-12-2 C C C A A A B C - - B -
Phosphorwasserstoff 7803-51-2 C C A A A A A - - - A -
Phthalsäure 88-99-3 50 % A A A A A A A A C - A -
Phthalsäureanhydrid, wässrig 85-44-9 A A A A A A A - - - A -
Phthalsäurediethylester 84-66-2 C C A A A A A - - - A -
Pikrinsäure, wässrig 88-89-1 B B A A A A A A B C A C
Polybutylacrylatlatex - A A A A A A A - - A A A
1,2-Propandiol 57-55-6 A A A A A A A - A - A -
1-Propanol 71-23-8 A A A A A A A A A - A -
Propionsäureethylester 105-37-3 C C A A A A A - - - A -
Propylacetat siehe Essigsäurepropylester - - - - - - - - - - - - -
Propylalkohol siehe 1-Propanol - - - - - - - - - - - - -
Propylamin 107-10-8 C C B A A A A A A - A -
Propylenglykol siehe 1,2-Propandiol - - - - - - - - - - - - -
Propylenoxid 75-56-9 C C A A A A A A - - A -
Pyridin 110-86-1 C C B A A A A A A - A -
Quecksilber 7439-97-6 A A A A A A A - B - A A
Quecksilbersalze, wässrig - A A A A A A A - A - A -
Rizinusöl 8023-83-4 TR A A A A A A A A A A A A
Rohbenzol 71-43-2 C C C A A A A - - A A A
Rohöl, stark aromatisch 8002-05-9 A A C A A A A - - A A A
Salicylsäure, wässrig 69-72-7 A A A A A A A - A C A B
Salpetersäure 7697-37-2 20 % 60 °C C C B A A A A A A C A C
Salpetersäure 7697-37-2 40 % 40 °C C C B H A A A A B C A C
Salpetersäure 7697-37-2 100 % C C C C A A B - C C B C
Salzsäure 7647-01-0 20 % B B A A A A C - A C C C
Salzsäure 7647-01-0 37 % C C A A A A C - B C C C
Salzsäure, wasserfrei siehe Chlorwasserstoff, wasserfrei - - - - - - - - - - - - -
Schwefeldioxid, flüssig 7446-09-5 C C A A A A A - A B A A
Schwefeldioxid, gasförmig 7446-09-5 60 °C C C A A A A A - A B A A
Schwefelhexafluorid 2551-62-4 A A A A A A A - - - A -
Schwefelige Säure 7782-99-2 C C A A A A A A - C A B
Schwefelkohlenstoff 75-15-0 C C C B A A A A C A A A
Schwefelsäure 7664-93-9 20 % 50 °C B B A A A A C A A C C C
Schwefelsäure 7664-93-9 50 % 50 °C C C A A A A C C A C C C
Schwefelsäure 7664-93-9 75 % 50 °C C C B A A A B C A C B C
Schwefelsäure 7664-93-9 96 % 20 °C C C C A A A A A C C A A
Schwefelsäure, rauchende siehe Oleum - - - - - - - - - - - - -
Schwefeltrioxid 7446-11-9 C C B A A A A - C - A -
Schwefelwasserstoff, gasförmig 7783-06-4 C C A A A A A - A B A B
Schwerbenzol - C C C A A A A - - A A A
Silbersalze, wässrig - A A A A A A - A - - - -
Siliconfett - A A A A A A A - A A A A
Siliconöl - A A A A A A A A A A A A
Soda siehe Natriumcarbonat - - - - - - - - - - - - -
Solvent Naphtha siehe Schwerbenzol - - - - - - - - - - - - -
Stearinsäure 57-11-4 A A A A A A A - A C A B
Steinkohlenteeröl - C C H B A A A A - A A A
Stickstoff, gasförmig 7727-37-9 A A A A A A A - A A A A
Styrol, monomer 100-42-5 20 °C C C C A A A A A C - A -
Sulfurylchlorid 7791-25-5 C C B A A A B C - A B B
Tallölfettsäure - A A A A A A A - - - A -
Tannin siehe Gerbsäure - - - - - - - - - - - - -
Teeröl - C C H B A A A A - B A A
Terpentin 8006-64-7 A A C A A A A A - A A A
Testbenzin - A A C A A A A - - A A A
Tetrachlorethan, trocken 79-34-5 C C C A A A A A C A A A
Tetrachlorethen siehe Tetrachlorethylen - - - - - - - - - - - - -
Tetrachlorethylen 127-18-4 C C C A A A A A C A A A
Tetrachlormethan 56-23-5 C C C A A A A A C A A A
Tetrahydrofuran 109-99-9 C C C A A A A A B - A -
Tetrahydronaphthalin 119-64-2 C C C A A A A A C - A A
Tetralin siehe Tetrahydronaphthalin - - - - - - - - - - - - -
Thionylchlorid 7719-09-7 C C C C A A B - C - B -
Thiophen 110-02-1 C C C A A A A - - - A -
Titantetrachlorid 7550-45-0 100 % C C C - A A B C - - B -
Toluol 108-88-3 20 °C C C C A A A A A B A A A
Tributylphosphat 126-73-8 C C A A A A A A A - A -
Trichloressigsäure 76-03-9 C C A A A A B C A - B -
1,1,1-Trichlorethan 71-55-6 C C C A A A A A C A A A
Trichlorethen siehe Trichlorethylen - - - - - - - - - - - - -
Trichlorethylen 79-01-6 C C C A A A A A C A A A
Trichlorethylphosphat 306-52-5 C C A A A A A - - - A B
Triethanolamin 102-71-6 20 °C A A A A A A A A C - A -
Triethylamin 121-44-8 A A C A A A A A A - A -
Triethylenglykol 112-27-6 A A A A A A A A A A A A
Trikresylphosphat 1330-78-5 C C A A A A A - A - A -
Trimethylamin 75-50-3 A A C A A A A - A - A -
Trioctylphosphat 1806-54-8 C C A A A A A A A - A -
Vaseline - A A A A A A A A A A A A
Vinylacetat 108-05-4 C C A A A A A A B - A -
Vinylchlorid 75-01-4 C C H C A A A - - A A A
Vinylcyanid siehe Acrylnitril - - - - - - - - - - - - -
Wasser, demineralisiert 7732-18-5 A A A A A A A A A A A A
Wasser, destilliert 7732-18-5 A A A A A A A - A A A A
Wasserglas - A A A A A A A - - A A A
Wasser-Methanol-Gemisch - A A A A A A A - - A A A
Wasserstoffperoxid 7722-84-1 6 % A A A A A A A - A B A A
Wasserstoffperoxid 7722-84-1 35 % C C B A A A A - C B A A
Weinsäure, wässrig 133-37-9 TR A A A A A A A A A B A B
Xylol, Isomerengemisch 1330-20-7 C C C A A A A A - A A A
Zinkacetat, wässrig 5970-45-6 A A A A A A A - A - A -
Zinkchlorid, wässrig 7646-85-7 A A A A A A B - A C B B
Zinksulfat, wässrig 7446-19-7 A A A A A A A - A B A B
Zinn(II)-chlorid, wässrig 7772-99-8 A A A A A A B - A - B -
Zitronensäure siehe Citronensäure - - - - - - - - - - - - -
Zucker, wässrig 57-50-1 TR A A A A A A A - A - A -

Erläuterungen der Liste

Eignungsgruppe Bedeutung
A geeignet für Dauer- und Kurzzeitbetrieb
B eingeschränkt geeignet (nur für Kurzzeitbetrieb)
C nicht geeignet, Werkstoff wird angegriffen bzw. nach kurzer Zeit zerstört
H Angabe des Herstellers über die Eignung der Innenschicht auf Anfrage
- Angaben über die Eignung liegen nicht vor

ANMERKUNG: Wichtige Eignungskriterien des Schlauches sind Veränderungen von Volumen, Härte, Festigkeit und Dehnung. Sie können beim HerstelIer des Schlauches erfragt werden.

(1) Massenanteil
(2) Werkstoffgruppe der Schlauchinnenschicht
(3) Produktberührter teil der Armatur
TR Technisch rein
(a) CAS-No Chemical Abstracts Service (CAS) Registry number [CAS-Registriernummer]. Siehe CAS Website, www.cas.org
(b) Cu-Zn: copper-zin alloys (Kupfer-Zink-Legierungen)
(c) St-St: Stainless steel (austenitic and ferritic) [Nichtrostender Stahl — austenitisch und ferritisch]
(d) C-St: Carbon steel (Kohlenstoffstahl)

 

Hinweise zur Beständigkeitsliste


1.1 Eignung des Schlauches
Die Eignung des Schlauches wird wesentlich durch seine Beständigkeit gegenüber dem zu fördernden chemischen Produkt bestimmt. 

Ausreichende Beständigkeit bedeutet auch bei Sachgerechtem Einsatz keine unbegrenzte Haltbarkeit und Beibehaltung der Ursprungseigenschaften des Schlauches. Durch die Einwirkung vieler Fördergüter können Quellung, Schrumpfung und Durchdringung des Schlauchmaterials sowie chemische Reaktionen auftreten, wodurch die Eigenschaften von Schlauch und Fördergut beeinträchtigt werden.

Diese Vorgänge verlaufen im Allgemeinen um so rascher und heftiger, je höher die Betriebstemperatur, der Betriebsdruck, die Strömungsgeschwindigkeit, der Abrieb, die Dauer und Häufigkeit der Einwirkung, das Lebensalter des Schlauches sowie die Verunreinigung des zu fördernden chemischen Produktes ist. 

Die Angaben der Beständigkeitstabelle sind deshalb nur Richtwerte.

Sie beruhen auf Laborprüfungen von Kunststoff- und Elastomermischungen, die im Allgemeinen bei Raumtemperatur durchgeführt worden sind, auf Literaturangaben sowie auf Erfahrungen. Chemische Tauglichkeitsprüfungen wurden nicht für jeden Fall durchgeführt.  Erscheinen die Angaben dem Betreiber nicht ausreichend, sind Einzelprüfungen mit dem Hersteller zu vereinbaren.

1.2 Abweichungen von den chemischen Produkten
Sollen andere als die in der aufgeführten Tabelle chemischen Produkte oder Produktgemische gefördert werden oder weicht die Beschaffenheit und die Zusammensetzung , z.B. die Konzentration und Temperatur  der chemischen Produkte, von den Angaben der Tabelle ab, so ist vor dem Einsatz der Schlauchleitung Rücksprache mit dem Hersteller erforderlich.  Oder es ist für den Anwendungsfall eine besondere chemische Tauglichkeitsprüfung durchzuführen. Die Beurteilung der Eignung von Schläuchen und Schlauchleitungen für eine bestimmte Anwendung kann nur von Fall zu Fall vorgenommen werden.

2. Beständigkeit der Armaturenwerkstoffe
Die Angaben sind Richtwerte. Sie basieren auf Erfahrungen und wurden einschlägiger Literatur entnommen. Im Einzelfall können bereits geringfügig andere Konzentrationen und Beimischungen zum Fördergut die Beständigkeit der Metallwerkstoffe erheblich herabsetzen. Falls hierzu keine Erfahrungen vorliegen, sind Einzelprüfungen erforderlich bzw. muss mit erheblicher Korrosion gerechnet werden. 

3. Prüfung von Schlauchleitungen
Wir empfehlen eine Prüffrist innerhalb weniger Monate. Alle Angaben in dieser Beständigkeitsliste gelten als unverbindliche Hinweise, auch bezüglich etwaiger Schutzrechte Dritter. Sie befreien ebenfalls nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eingang für den vorgesehenen Einzelfall. Technische Änderungen behalten wir uns im Rahmen fortschreitender Entwicklungen jederzeit vor.

Seite drucken Zum Seitenanfang a A
Unsere Homepage wird kontinuierlich aktualisiert.